بخشداری ها


بخشداری مرکزی


این بخش شامل 3 شهر شلمزار گهرو و دستنا می باشد که متشکل از دو دهستان کیار شرقی و غربی می باشد


بخشداری ناغان


این بخش شامل شهر ناغان بوده و شامل دو دهستان ناغان و مشایخ می باشد