تقسیمات شهرستان

تقسیمات شهرستان:
 

بخش مرکزی


دهستان کیار شرقی
دهستان کیار غربی
شهرها: شلمزار و گهرو و دستنا
 

بخش ناغان


دهستان ناغان
دهستان مشایخ
شهرها: ناغان