شرح وظایف


شرح وظایف فرماندار:


1- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است .
۲- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تامين شهرستان ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن
۲-۱ – كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين وساير دستگاههاي اجرايي {شهرستان } موظفند شوراي تامين ودستورات امنيتي { فرماندار} را اجرا نمايند ورويداد هاي امنيتي وسياسي را به {فرماندار} گزارش نمايند با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .
۳- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها .
۴- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.
۵- {پيشنهاد } تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده انتظامي در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانين ودستور العمل هاي مربوطه
۶- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ، گذر نامه ووظيفه عمومي
۷- جلوگيري از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها وخط مشي هاي مصوب
۸- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،كالا وارز
۹- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعيت ، استملاك وساير امور مربوط به اتباع ونمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان معاونين ، مهاجرين وآوارگان .
۱۰-    فراهم آوردن موجبات تشكيل وتقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشاركت پذير وسازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين
۱۱-    تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده {فرماندار } مي باشد مانند شوراي آموزش وپرورش ، شوراي حفاظت از منابع طبيعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظيم بازار ، شوراي اداري و... ورعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه
۱۲-   ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس وتوسعه مجامع وتشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي وتخصصي ونظارت بر فعاليت هاي آنها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها ونهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي .
۱۳-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسي وكليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گردد.
۱۴-  انجام مطالعات و{ارائه پيشنهاد در خصوص } تقسيمات كشوري
۱۵-    نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال
۱۶-  ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بانوان وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي يربط ونظارت بر فعاليت هاي آنها
۱۷-    فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد وپيشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگاني بهداشت عمومي ، آموزش عالي وتحقيقات
۱۸-   حفظ وحراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگسترش فرهنگ اصيل اسلامي
۱۹-    هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي
۲۰-    فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي وفقر زدايي
۲۱-   اتخاذ تدابير واعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل ومهار بحران هاي ناشي از حوادث وبلاياي طبيعي از قبيل سيل وزلزله
۲۲-  نظارت بر امور ايثارگران وخانواده هاي معظم شهداء
۲۳-   هماهنگي ونظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي وهماهنگ نمودن امور رفاهي آنان
۲۴- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات
۲۵-  نظارت وبازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده ۱ اين مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ونيز نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر وروستا ، شهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور
۲۶-   ارزشيابي عملكردمديران بر اساس مصوبات ودستور العمل هاي مراجع ذي صلاح
۲۷-  فراهم آوردن زمينه همكاري وايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي ، سازمانهاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه
۲۸-    نظارت ومراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني) و درصورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي ويا اعلام مراتب به سازملن و{اداره كل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي
۲۹- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبيعي ومحيط زيست واستفاده بهينه از منابع وامكانات بالقوه وموجود {شهرستان}
۳۰-   شناسايي استعداد هاي منطقه وتعيين نيازمندي هاي {شهرستان} وتصميم گيري ، هماهنگي وهدايت برنامه ريزي ودرخواست بودجه براي {شهرستان} با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چارچوب سياست ها وراهبردهاي توسعه ملي
۳۱-   هدايت وهماهنگي فعاليت هاي بانكي وتعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفيبانكي در چهار چوب سياست ها وبرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور وتشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي وجذب سرمايه هاي محل وسوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني
۳۲-    اجراي ساير وظايفي كه در {شهرستان} از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده  {فرماندار} محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري وآمار گيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و...

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08